Helseløftet og den psykiske helsetjenesten fremover

  • 5. januar 2016

Det er i høst blitt lagt frem to svært så viktige Stortingsmeldinger som omfatter fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Nasjonal helse og sykehusplan. Disse stortingsmeldingene gjelder oss alle som brukere av helse og omsorgstjenester uansett alder,

kjønn; om vi er funksjonsfriske, har funksjonshemninger eller kroniske lidelser. Både brukerorganisasjonene, yrkesorganisasjoner, interesseorganisasjoner m.fl. har kommet med mange viktige innspill til stortingsmeldingene som: mer brukerstyrte tjenester, mer fokus på det friske hos brukere med sykdom og funksjonshemninger og hva den enkelte klarer og ønsker selv. Frivillig sektor må også gis mulighet til i større grad å bidra i tjenestene, og det må legges vekt på trivsel i tjenestetilbudet. Vakre og viktige formuleringer, men klarer bevilgende myndigheter i sammen med kommunene og helseforetak å innfri dette?

Jan Erik Nilsen

Den psykiske helsetjenesten fremover jan 2016

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz