Oppsummering fra ISPS Int. konferansen 2019 i Rotterdam

  • 6. september 2019

Årets internasjonale ISPS konferanse ble arrangert i Rotterdam fra 28/8 -1/9 med rundt 500 deltakere fra 39 land, inkludert Sør-Afrika, India, Sør-Korea, Australia og New Zealand. Temaet for årets konferanse var «Stranger in The City – On the healing power of human reconnection», og omhandlet forholdet mellom psykose migrasjon, sosial utestengning og lavstatusgrupper. Gjennomgående ble det fokusert på viktigheten av å forstå personen ut fra sin historie, være kultursensitiv og å søke å finne et felles språk som skaper nærhet og bygger bro, heller enn å skape distanse.

Som vanlig på ISPS konferansene var det mange og viktige bidrag fra mennesker med egenerfaring og fra familiemedlemmer, i tillegg til flere gode og viktige innspill fra yrkesgrupper med en litt annen vinkling og tilnærming enn den rent psykoterapeutiske. Det var innlegg fra en kunsthistoriker, filosofer, en sjaman, en kunstner og en geograf.

I tillegg til plenumsforedragene var det mange ulike parallellsesjoner, alt i alt var det rundt 300 presentasjoner på konferansen med svært ulikt innhold. Det var også møter for ulike undergrupper av ISPS; psykoanalytisk interessegruppe, møte for sykepleiere for å nevne noen.

Det var også flere norske bidrag på konferansen, blant annet hadde SEPREP v/ Gunnar Brox Haugen og Olav Løkvik en hel workshop hvor de presenterte læringsprogrammet SE HELE MEG.

Ekstra hyggelig i år var det at Jan Olav Johannessen, som har vært leder for ISPS internasjonalt i to omganger og medlem av Executive commitee (EC) i en årrekke, ble hedret for sitt arbeid med ISPS og for fagfeltet som helhet ved å bli utnevnt som æresmedlem av ISPS på konferansen. Han går nå ut av EC, men vår norske leder, Cecilie Brøvig Almås, ble valgt inn og sikrer et fortsatt norsk bidrag inn i ISPS internasjonalt.

Den neste internasjonale ISPS- konferansen vil bli holdt i Perugia 1.-5. september 2021 og har som overskrift Co-constructing healing spaces for psychoses. Den blir nok også verdt å få med seg. Følg med på www.isps2021.it for oppdatert informasjon.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz