Presentasjon av Ingrid Hartveit Svendsen

  • 12. desember 2018

Ingrid Hartveit Svendsen er psykiatrisk sykepleier, PhD-student ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll.

Ingrid har i mange år jobbet som psykiatrisk sykepleier med ungdom med psykoseproblematikk og deres pårørende. Den siste tiden har hun vært stipendiat ved Sykehuset Innlandet og UiO, medisinsk fakultet, og er tilknyttet NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser).

Hun har forsket på basale selvforstyrrelser ved psykose og har gjort en 7 års oppfølgingsstudie av pasienter som ved baseline ble utredet og diagnostisert med en psykoselidelse. Hun har bl.a. forsket på stabilitet i selvforstyrrelser og sammenhengen mellom selvforstyrrelser og tilfriskning.

Ingrid har også hatt stor interesse av å se på hva som gjør at mennesker på tross av lidelse kan oppleve god helse. I tillegg til å samle data om selvforstyrrelser har hun sett på i hvor stor grad deltakerne opplever at livet er forståelig, håndterbart og meningsfullt gjennom bruk av Antonovskys Sense of coherence (SOC)-skjema.

Ingrid vil i sin presentasjon gi et innblikk i ulike nivåer av selvet, om selvforstyrrelser og hvordan dette kan påvirke opplevelsen av sammenheng i tilværelsen (Sense of coherence).

Tittel på hennes foredrag:  Mysteriet meg – Selvet, selvforstyrrelser og opplevelse av sammenheng

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz