Endringer i psykisk helsevernloven

  • 21. juni 2017

Fra 2017 er det vedtatt endringer i Psykisk helsevernloven. Den største endringen er kanskje overgangen fra et kriteriebasert vurderingssystem, til et kompetansebasert system hvor det innføres et tredje tilleggskriterie knyttet til samtykkekompetanse.

Forskningsnettverket TvangsForsk hadde i mai sitt årlige forskergruppemøte i Asker for forskere som forsker på bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge. Et av temaene for samlingen var vurdering av samtykkekompetanse med bakgrunn i at det blir endringer i tilleggsvilkårene for bruk av tvang etter psykisk helsevernloven. Professor Aslak Syse hadde en grundig gjennomgang av lovendringen.

Fra 1.sept 2017 betyr endringen at pasienter som vurderes å ha samtykkekompetanse, ikke lenger kan få tvangsvedtak. Vilkåret gjelder ikke dersom pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget liv, eller andres liv og helse.

Endringene har vært etterlyst av pasientorganisasjoner, og bringer kriteriene for psykisk helsehjelp i større samsvar med hovedprinsippet ellers i samfunnet om at helsehjelp skal ytes basert på pasientens selvbestemmelsesrett.

Temaet samtykkekompetanse ble bredt belyst, både fra fagpersonell og brukerorganisasjoner. Det blir interessant å følge med på hvordan denne lovendringen vil påvirke bruk av tvang i tiden fremover.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz