Nytt nummer av Psychosis

  • 12. januar 2016

Les siste nummer av Psychosis hvor Arnhild Lauveng  har publisert en artikkel. Det er den første av tre artikler i et større doktorgradsprosjekt.  Studien utforsker hvordan forskjeller i kontekst og diskurs kan påvirke utviklingsmuligheter til pasienter diagnostisert med alvorlig og langvarig psykiske vansker.

Deltakerne i denne delstudien består av 14 pasienter som mottar psykiatrisk behandling ved DPS i Norge, og 15 elever på skoler for voksne med psykiske lidelser i Danmark. Alle deltakerne har blitt diagnostisert med alvorlige psykiske lidelser (hovedsakelig psykose/schizofreni og personlighetsforstyrrelser), med en varighet på minimum to år, og hvor sykdommen skal ha hatt markant innvirkning på dagligliv og fungering. Alle deltagerne ble intervjuet med kvalitative intervju. For de fleste ble det gjennomført to intervju, med 6 til 8 måneders mellomrom.

Funn og fortolkninger viste at selv om deltagerne hadde tilsvarende diagnoser, bakgrunn og varighet på sykdommen, beskrev elever og pasienter sin livssituasjon og hverdag svært forskjellig. Pasientene beskrev fokus på å få behandling for sin sykdom, få stabile og gjensidige relasjoner, og en generelt lav livskvalitet. Elevene derimot, fortalte om fokus på sosiale relasjoner, interesser og personlig vekst. Studentene også beskrevet en høyere livskvalitet, lite ensomhet og større tilfredshet med livet. Dette kan tyde på at hovedproblemet for mange pasienter som sliter med vedvarende og alvorlig psykisk lidelse ikke bare er selve sykdommen, men en mangel på miljøforhold som støtter personlig utvikling. Tilbud for denne gruppen bør dermed i større grad ta hensyn til behov for gjensidige relasjoner, utvikling over tid, og generelt tiltak for å støtte selvutvikling og vekst.

 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz