ISPS konferansen 2015

  • 3. februar 2015

Den 11. ISPS konferansen på Hamar ble gjennomført 22.-23. januar 2015. Det ble et vel gjennomført arrangement med ca 180 deltakere fra hele Norge. Konferansen hang faglig gått sammen med en rød tråd som fulgte de ulike innleggene gjennom dagen. Temaet for årets konferanse var nøkkelbegrepene innen god psykosebehandling: tid – trygghet -mening – kontinuitet.

mingel 2

Første dag innledet Jan Olav Johansen ved å presentere utdrag fra psykoseveilederen, som har som et sentralt fokus at personer med psykoselidelser skal føle mestring og selv være i sentrum for egen behandling og tilfriskning. Dette fulgte Pamela Fuller opp ved å trekke frem viktigheten av å gi pasienten tilpasset behandling ut fra der pasienten er i de ulike fasene i sykdomsforløpet: Overlevelsesfasen, eksistensielle fasen eller livsfasen. Hannah Petrie fulgte denne tråden videre ved å dele erfaringer fra eget liv med psykisk sykdom. Bente Weimann trakk inn betydningen av å ha pårørende perspektivet inn i behandling i sitt foredrag. I parallellsesjonene ble det fokusert på tilfriskningsprosesser ved Leif Magne Mandelid og Jan Magne Sørensen. Ellen K. Kallander og Kjersti Karlsen hadde engasjerende foredrag om barneperspektivet på pårørenderollen.

Andre dag var meningsbegrepet i fokus. Jan Kåre Hummelvoll innledet med å sette bedringsbegrepet inn i en teoretisk ramme. Sigbjørn Nordengen og Terje Solbakken delte sine erfaringer med hvor viktig det er å være i arbeid for å oppleve bedring og mening. Lars Danbolt fulgte opp tråden ved å snakke om menigsaspektets betydning. Tor Johan Ekeland avsluttet konferansen med å fokusere på hva vi har lært av historien – og hvordan vi bruker den kunnskapen vi tilegner oss til å utvikle behandlingstilbudet i nåtid og fremtid.

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz