Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert enkelt- og flerfamiliebehandling høsten 2018

  • 10. september 2018

Kunnskapsbasert familiebehandling er et terapeutisk tilbud som i utgangspunktet ble utviklet for familier der et medlem har en psykoseproblematikk. Det har vist seg at metoden har stor overføringsverdi og kan brukes til grupper med andre diagnoser som affektive lidelser med psykose og rus, der rusen er hovedproblemet for pasienten. Gjennom kunnskap om sykdommen, problemløsning og erfaringsutveksling blir familien en viktig støttespiller i behandlingen. I tillegg rustes familien til å mestre en situasjon som ofte oppleves som belastende, både følelsesmessig og rent praktisk.

Ny gruppelederutdanning arrangeres 22. – 25. oktober og målgruppen er leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og andre med 3-årig helse-/sosialfaglig utdanning.

Påmelding og mer informasjon i Læringsportalen!

 

Forsknings- og undervisningsenheten
Klinikker for psykisk helsevern,
Helse Stavanger HF

Berit Synnøve Lode Helland
opplæringskonsulent
51 51 56 25

www.sus.no

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz