Om ISPS

ISPS
ISPS Norge – Historikk
Aktiviteter
Norske konferanser
Internasjonale konferanser
Statutter
Medlemskap
Styre

ISPS

The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

ISPS Norge – Historikk

ISPS har lange tradisjoner i Norge, selv om den formelle norske «lokalavdelingen» først ble stiftet på Hamar 14. oktober 2004. Opprinnelsen til ISPS går tilbake til 1956, da Benedetti og Muller inviterte til det første symposium i Bern, Sveits – «International symposium of the psychotherapy of schizophrenia».

Det var i en tid da psykoanalytiske behandlingstilnærminger rådde grunnen innen psykologisk behandling, blant annet utfra miljøet rundt Fromm-Reichmann (Chestnut Lodge) og Sullivan. Psykologiske behandlingstilnærminger har tradisjonelt stått sterkt i de nordiske land, gjerne som innslag i det finnene kaller «behovstilpasset behandling av psykoser». Det ble dannet et nordisk nettverk innen ISPS hvor Endre Ugelstad, Yrjø Alanen, Johan Cullberg og Bent Rosenbaum var sentrale drivkrefter. Jarl Jørstad, en nestor i norsk psykiatri, er æresmedlem i ISPS International for sitt viktige arbeid for å utvikle og sikre psykosepasienter psykoterapi som en del av behandlingen.

Andre sentrale personer i Norge har vært Svein Haugsgjerd og Sidsel Gilbert. I 1997 ble ISPS formelt stiftet som en organisasjon i London og siden har det vokst frem mer en 60 nasjonale foreninger. ISPS er nå representert på alle kontinent. ISPS Norge vil arbeide for en plass for de humanistiske behandlingstradisjoner i norsk psykiatri innenfor rammen av vitenskapsbaserte behandlingsopplegg. Vi vil stimulere til utbredelsen og videreutviklingen av behandlingstilnærminger som tar sitt utgangspunkt i at relasjonen er viktig i forhold til å forstå og hjelpe mennesker med psykiske problemer.

Vi vil favne vidt og ønsker alle med interesse for tilnærminger som; dramaterapi, kunstterapi, danseterapi, samtaleterapi, fysioterapi, musikkterapi, bildeterapi med flere, hjertelig velkomne til å være med i dette viktige, interessante og stimulerende fellesskapet.

AKTIVITETER

ISPS står etter hvert for et bredt spekter av aktiviteter relatert til psykologisk behandling av psykoser. De fleste lokalavdelingene arrangerer som regel egne samlinger og lokale konferanser. ISPS Int. utgir Psychosis 4 ganger i året, et internasjonal vitenskapelig tidsskrift som konsentrerer seg om psykoser og psykologiske behandlingstilnærminger. Professor John Read fra New Zealand er redaktør for journalen som alle ISPS medlemmer får tilsendt.

ISPS utgir nå også en bokserie i samarbeid med Routledge. Den siste utgivelsen er «Beyond medication» (Brunner-Routledge).

ISPS Norge brosjyren

Her kan du laste ned brosjyren.

NORSKE KONFERANSER

Den første fagkonferansen i regi av ISPS Norge ble arrangert på Hamar høsten 2004 og hadde som tema «Individuelt tilpasset terapi ved psykoselidelser». 130 deltakere med tverrfaglig bakgrunn møttes i 2 dager på Scandic Hotel Hamar til et variert program. Siden har konferansen blitt arrangert årlig på Hamar, vanligvis i februar.

Siden oppstarten har en rekke internasjonalt profilerte fagpersoner gjestet konferansen som bl.a Paul Chadwick (UK), Brian Martindale (UK), Malcom Stewart (NZ), Jakku Seikkula (Finland), Ann-Louise Silver (USA), Richard Bentall (UK), Lars Thorgaard (DK), David Kingdon (UK).

INTERNASJONALE KONFERANSER

Siden 1956 har ISPS arrangert større, internasjonale konferanser hvert 3. år, nå arrangeres den hvert 2. år. Konferansen har vært arrangert i Norge to ganger, i Oslo i 1975 og i 2000 i Stavanger.

Neste konferanse er 1. – 5. september 2021 i Perugia, Italia.
Mer informasjon kommer senere.

STATUTTER FOR ISPS NORGE

FORMÅL

 • Fremme bruk av egnede psykoterapiformer og annen psykologisk behandling for personer med psykoselidelser
 • Fremme integrering av psykologisk forståelse og behandlingsmetoder i den helhetlige behandlingsplanleggingen for personer med psykoselidelser
 • Fremme tilpasset bruk av psykologisk forståelse og behandling i alle faser av psykotiske tilstander
 • Fremme bruk av støttebehandling som inkluderer psykoedukasjon, individual-, familie- og nettverkstilnærming som har sin opprinnelse i psykologiske tilnærminger til psykoser
 • Formidle nyere forskning på psykologisk behandling, forebyggende tiltak og psykososiale behandlingsprogrammer for mennesker med psykoselidelser
 • Fremme videreutdanning og veiledning av personer som jobber med psykologisk behandling, psykososiale intervensjoner og forebygging av mentale lidelser
 • Øke kunnskapen om og bruk av tilnærminger som bidrar til den enkeltes bedringsprosess og livsmestring, for personer med psykoselidelser
 • Øke kunnskapen om pårørendes perspektiv mht. psykoselidelser og hvordan dette kan bidra til bedring og mestring for personer med psykoselidelser

MEDLEMSKAP

Alle som arbeider med/har interesse for mennesker med psykose-problematikk kan være medlem; Helse- og sosialfaglig personell, pedagogisk personell, pasienter/brukere og deres pårørende.

ISPS Int. tilbyr også medlemskap for institusjoner.

SOM MEDLEM I ISPS NORGE
Som medlem får du medlemskap i ISPS International, tidsskriftet Psychosis 4 ganger per år, redusert deltakeravgift på den årlige norske ISPS-konferansen samt ISPS’ internasjonale symposier.

STYRET

ISPS Norge skal ha et styre bestående av 10-11 medlemmer. Vi tilstreber at styret skal bestå av personer med helse- og sosialfaglig bakgrunn og erfaringskompetanse.

 • Det er ønskelig at alle deler av landet er representert
 • Styremedlemmene velges for to år om gangen
 • Leder velges årlig

Styret i 2023:

Styreleder: Cecilie Brøvig Almås

Sekretær: Marit Helgeland Marvik

Styremedlemmer:

 • Jan Olav Johannesen
 • Espen Gade Rolland
 • Monika Litsheim
 • Olav Løkvik
 • Asle Dal
 • Tove Mathiesen
 • Evy-Ann Øglend
 • Magnhild Vågslid

ÅRSMØTE
ISPS Norge skal ha årsmøte i forbindelse med foreningens årlige landsdekkende fagkonferanse på Hamar. Årsmøteinnkalling sendes ut sammen med invitasjon til fagkonferanse, senest 2 måneder før denne avholdes. Årsmøtet avholder valg og behandler styrets regnskap og budsjettforslag, samt andre innsendte forslag. Forslag til endringer i statutter må være forelagt styret senest 1 måned før årsmøtedato.

SEKRETARIAT
ISPS har et fast sekretariat lokalisert til Helse Stavanger HF – TIPS i Stavanger. Sekretariatet skal forestå medlemskartotek, innkreving av medlemsavgift, tilrettelegging av nasjonale møter, kassererfunksjoner, samt andre oppgaver som styret måtte bestemme.

INNMELDING
For å bli medlem i ISPS Norge trenger du bare å ringe eller sende en e-post til oss. Eventuelt kan du bruke innmeldingsskjemaet: https://ispsnorge.no/bli-medlem/.
Mobil: +47 932 47 719
E-post: post@ispsnorge.no

Mer informasjon om medlemskap finner du også på www.ispsnorge.no eller www.isps.org.

Medlemskap i ISPS Norge: 450,- pr. år.

Medlemskap for institusjoner er for tiden 250-500 dollar pr. år avhengig av institusjonens størrelse.

ISPS Norge
c/o Helse Stavanger HF – TIPS
Postboks 8100
4068 Stavanger

Org.nr. 817 551 572

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz