Traumekonferansen i Kristiansand 22. – 24. mai 2019

  • 25. mars 2019


I løpet av de siste årene har det vært en økende interesse for hvordan barndomstraumer kan utgjøre en viktig sårbarhetsfaktor for ulike psykiske lidelser, inkludert psykoselidelser. I 2015 ble den første internasjonale Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen avholdt i Kristiansand.

Denne ble en suksess, og en ny konferanse ble derfor arrangert i 2017. Med disse konferansene brakte vi sammen kliniske og forskningsmessige fagfelt som vanligvis har vært ganske adskilte. Dette gjorde vi for å belyse hvordan man kan forstå og behandle dissosiative og psykotiske lidelser, samt symptomer og tilstander som krysser diagnostiske grenser mellom disse lidelsene.

Med den tredje konferansen fortsetter vi i samme spor som de tidligere konferansene. Samtidig ønsker vi å komme noen skritt videre i vår forståelse av disse tilstandene, og hvordan de kan behandles. Et av temaene vi ønsker å drøfte er hvordan man forstår og forholder seg terapeutisk til spesifikke symptomer, eksempelvis stemmehøring, fra et psykose- versus et dissosiativt perspektiv. Internasjonale og norske eksperter fra psykose- og dissosiasjonsfeltet er invitert for å belyse disse temaene. Vi håper konferansen kan bringe oss nærmere en økt forståelse av «hva virker for hvem – og hvorfor?».

De første to dagene av konferansen vil internasjonale og kjente forelesere som Suzette Boon, Mads Gram Henriksen, Pamela Fuller, Dolores Mosquera, Filippo Varese, Andrew Moskowitz, Rai Waddingham, Bethany Brand og Douglas Turkington presentere ny kunnskap innen sine fagfelt.

Den siste dagen av konferansen vil foregå på norsk, og byr på kjente norske fagpersoner som Frank Larøi, Ingunn Holbæk og Judith van der Weele.

Sjekk ut programmet og meld deg på via hjemmesiden www.traumaconference.no

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz