Author - Maria Løvsletten

Endringer i psykisk helsevernloven

  • 21. juni 2017

Fra 2017 er det vedtatt endringer i Psykisk helsevernloven. Den største endringen er kanskje overgangen fra et kriteriebasert vurderingssystem, til et kompetansebasert system hvor det innføres et tredje tilleggskriterie knyttet til samtykkekompetanse.

Forskningsnettverket TvangsForsk hadde i mai sitt årlige forskergruppemøte i Asker for forskere som forsker på bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge. Et av temaene for samlingen var vurdering av samtykkekompetanse med bakgrunn i at det blir endringer i tilleggsvilkårene for bruk av tvang etter psykisk helsevernloven. Professor Aslak Syse hadde […]

Bokanmeldelse – Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid.

  • 7. oktober 2016

Olav Løkvik, fagutvikler SEPREP

Siden bokenTraumebehandling: Komplekse traumelidelser og dissosiasjon (Anstorp, Benum;Jacobsen, 2014) ble utgitt har en miljøterapeutisk og praksisnær lærebok om traumebevisst omsorg vært etterspurt. Med tiden har miljøterapeutisk arbeid flyttet seg fra sykehusavdelingene til DPS-enheter og videre til kommunale gruppeboliger og individuelle boliger. Det er på disse arenaene at størstedelen av miljøarbeidet foregår i dag. Her arbeider sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, hjelpepleiere, fagarbeidere og ufaglærte. May Bente Hagen, en av redaktørene og forfatterne av boken er selv sykepleier. Hun bekreftet […]

ISPS konferansen 2016

  • 2. februar 2016

Årets konferanse er i havn. Konferansen i år har hatt fokus på supplerende behandlingstiltak til mennesker med psykoselidelser.  Våre myndigheter har besluttet at alle helseregioner i Norge skal ha medikamentfrie behandlingstilbud innen 1.juni 2016. Nye nasjonale retningslinjer for psykosebehandling preges av bredspektret og individuell tilrettelegging. Natur og dyr, jobb og fritidsaktiviteter, avslapningsteknikker og uttrykksformer er tilbud som etterspørres i det tradisjonelle behandlingstilbudet. Årets konferanse har satt dette på dagsorden. 

 

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz