Nye behandlingstilbud – blir det bedre?

  • 5. januar 2017

Sentrale myndigheter og fagfolk er alle opptatt av å kunne gi gode helsetjenester. Det er en jungel der ute med mange veiledere og retningslinjer med de beste intensjoner. Hvor godt kjent er de blant brukere og fagfolk? Er de i bruk? Har vi nok ressurser til å gjennomføre og følge opp alle tiltak? Er tiltakene gode og hensiktsmessige – er de realistiske – blir det bedre?

Erfaring fra et langt yrkesliv er at vi har en tendens til å omfavne alle […]

Står tverrfagligheten for fall innen spesialisthelsetjenesten?

  • 22. april 2016

De siste årene med nedtrapping, oppsigelser og nedleggelser av sengeposter i det psykiske helsevern og spesialisthelsetjenesten, har ført til økt bekymring med tanke på pasientene sitt behov for sammensatte tjenester. Hvordan skal spesialisthelsetjenesten klare å møte pasientene både individuelt og helhetlig, når liggetiden forkortes til det minimale? Samtidig snakker ledelsen om at vi må tenke på at pasientene blir dårligere.

Står tverrfagligheten for fall innen spesialisthelsetjenesten_22.04.16

Helseløftet og den psykiske helsetjenesten fremover

  • 5. januar 2016

Det er i høst blitt lagt frem to svært så viktige Stortingsmeldinger som omfatter fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Nasjonal helse og sykehusplan. Disse stortingsmeldingene gjelder oss alle som brukere av helse og omsorgstjenester uansett alder,

kjønn; om vi er funksjonsfriske, har funksjonshemninger eller kroniske lidelser. Både brukerorganisasjonene, yrkesorganisasjoner, interesseorganisasjoner m.fl. har kommet med mange viktige innspill til stortingsmeldingene som: mer brukerstyrte tjenester, mer fokus på det friske hos brukere med sykdom og funksjonshemninger og hva den enkelte klarer […]

Standardiserte pakkeforløp: Gavepakker eller behandling på samlebånd?

  • 2. november 2015

av Marit Selnes

Debatten rundt innføring av standardiserte pakkeforløp for ulike helseplager har rast i media den siste tiden. Mange har meldt seg på talelisten, både politikere, fagfolk og brukere av helsetjenester. Mange har ytret skepsis, noen er positive. De ulike meningsytringene har berørt større spørsmål innen fagfeltet psykisk helsevern, bla. om diagnoser egentlig er meningsfulle kategorier for å si noe om hva slags behandling som bør iverksettes mot psykiske plager, og om hva som er anbefalt behandling og behandlingstid […]

Copyright © 2014. Design og utvikling av Vangen & Plotz